REGULAMINY:

 1. Serwisu internetowego oliwiastrugala.pl którego właścicielem jest Oliwia Strugała Szkolenia Sp. z o.o.
 2. Korzystania z zabiegów makijażu permanentnego dla Klientek

 

Regulamin serwisu internetowego oliwiastrugala.pl którego właścicielem jest Oliwia Strugała Szkolenia Sp. z o.o.

Korzystanie z serwisu oliwiastrugala.pl oznacza akceptację regulaminu.

Koniecznie zapoznaj się z poniższym Regulaminem przed zakupem jakiegokolwiek produktu lub usługi, abyś wiedział na jakich zasadach korzystasz z produktów i usług dostępnych na stronie internetowej https://oliwiastrugala.pl, oraz jakie prawa Ci w związku z tym przysługują. Zapoznanie się z treścią regulaminu i jego akceptację potwierdzisz zaznaczając checkboxa o akceptacji Regulaminu przed dokonaniem zakupu na stronie oliwiastrugala.pl. Jeśli nie akceptujesz treści niniejszego Regulaminu oraz nie zaznaczysz checkboxa o akceptacji Regulaminu, zakup przez stronę internetową https://oliwiastrugala.pl nie będzie możliwy. Proszę Cię wówczas o nie korzystanie z serwisu.

I. DEFINICJE

Pojęcia użyte w niniejszym „Regulaminie” oznaczają:

1. Informacja Handlowa – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania produktów lub usług (cyfrowych oraz innych) Sklepu, w szczególności reklama, informacje o aktualnościach, promocjach, obniżkach cen, nieodpłatnych świadczeniach pieniężnych lub rzeczowych i innych korzyściach związanych z promowanym towarem, usługą i innych aktywnościach dotyczących Sklepu.

2. Klient/Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dokonująca zakupu w ramach Sklepu.

3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu niezwiązanego bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Produkt (cyfrowy) – wszystkie produkty prezentowane w ramach Sklepu, przeznaczone do sprzedaży, w tym pobrania, w szczególności szkolenia online, kursy online, akademie edukacyjne, e-booki, audiobooki, filmy, webinary, pliki video, oprogramowanie, zdjęcia, pliki, dostępy do strony abonamentowej itp.

5. Regulamin – niniejszy regulamin wraz ze wszystkimi załącznikami stanowiącymi jego integralną część, w tym w szczególności „Polityką Prywatności” lub „Klauzula informacyjna”.

6. Strona internetowa – strona znajdująca się pod adresem https://oliwiastrugala.pl

7. Sklep internetowy lub Sklep – określa się stronę, podstronę albo subdomenę powiązaną z adresem głównym https://oliwiastrugala.pl, na której są dostępne do sprzedaży albo zapowiedziane produkty lub usługi (w tym cyfrowe), w szczególności https://oliwiastrugala.pl

8. Treść cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.

9. Tutoriale – materiały video, filmy instruktażowe.

10. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta pomiędzy właścicielem sklepu a klientem za pośrednictwem Sklepu, w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej obecności stron, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarci umowy włącznie.

11. Usługa (cyfrowa) – usługa oferowana za pośrednictwem strony internetowej https://oliwiastrugala.pl z wykorzystaniem zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej obecności stron.

12. Zamówienie– czynność podejmowana przez Klienta, polegająca na wyborze w ramach Sklepu określonych produktów lub usług (w tym cyfrowych), zmierzająca bezpośrednio do zawarcia z umowy sprzedaży, na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Właścicielem, zwany też Usługodawcą strony internetowej https://oliwiastrugala.pl świadczącej usługi drogą elektroniczną jest Oliwia Strugała Szkolenia Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem ul. Zakładowa 7CA, 50-231 Wrocław, NIP 8952216131, REGON 385738173, mail kontakt@oliwiastrugala.pl, numer telefonu 537 536 536.

2. Za pośrednictwem strony https://oliwiastrugala.pl Usługodawca świadczy na rzecz Klientów usługi drogą elektroniczną, tzn. na odległość, bez jednoczesnej obecności stron poprzez przekaz danych.

3. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady i warunki korzystania ze strony https://oliwiastrugala.pl w szczególności zasady sprzedaży produktów lub usług (cyfrowych), dostępnych na stronie internetowej https://oliwiastrugala.pl, zasady odstępowania od umowy oraz składania reklamacji.

4. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców.

5. Akceptując niniejszy Regulamin Klient wyraża zgodę na jego wszystkie postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

6. Właściciel nieodpłatnie udostępnia Klientowi Regulamin przed zakupem jakichkolwiek produktów lub usług (cyfrowych), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

7. Treść niniejszego Regulaminu może zostać przez Klienta wydrukowana, zapisana na nośniku lub pobrana w każdej chwili ze strony https://oliwiastrugala.pl

8. Niniejszy Regulamin uwzględnia przepisy prawa polskiego oraz prawa Unii Europejskiej w zakresie w jakim jest to wymagane, a w szczególności:

• Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.

• Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 123, 730).

• Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 134, 730).

• Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 24, poz. 83)

• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, w skrócie RODO).

1 Klient obowiązany jest do korzystania z produktów lub usług (cyfrowych) dostępnych na stronie https://oliwiastrugala.pl w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, w szczególności z poszanowaniem dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Właściciela oraz osób trzecich.

2 Klient nie może zawrzeć umowy pod pseudonimem albo anonimowo.

3 Administratorem danych osobowych Klientów jest Właściciel strony. Dane osobowe są przetwarzane w celach i zakresie wskazanych w Polityce Prywatności, opublikowanej na stronie https://oliwiastrugala.pl Korzystanie ze sklepu internetowego jest całkowicie dobrowolne, podanie danych jest warunkiem realizacji świadczeń przez Właściciela.

III. WYMAGANIA TECHNICZNE

1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego możliwe jest pod warunkiem spełnienia po stronie Klienta następujących wymagań technicznych:

a) posiadania urządzenia (typu komputer, laptop, tablet, smartfon lub innego podobnego urządzenia) umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny, np. Linux, Windows, czy iOS,

b) zainstalowania na takim urządzeniu aktualnej wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, takiej jak: Google Chrome, Safari, Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, albo innej kompatybilnej, obsługującej pliki cookies, oraz

c) posiadania aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

2. Klient może składać zamówienia na poszczególne produkty lub usługi (cyfrowe) pod warunkiem posiadania programów spełniających następujące wymagania techniczne, np. dla produktu cyfrowego pod postacią e-booka – program obsługujący format pliku PDF., pub., lub mobi.

IV. PRZEDMIOT ŚWIADCZENIA 

1. Z Produktów lub usług (cyfrowych) dostępnych na stronie https://oliwiastrugala.pl może korzystać każdy użytkownik internetu.

2. Korzystanie z Produktów lub usług (cyfrowych) dostępnych na stronie https://oliwiastrugala.pl jest albo płatne, albo bezpłatne. Klient może wybrać każdy produkt lub usługę z dostępnych na stronie według uznania. Klient może skorzystać ze wszystkich lub niektórych produktów lub usług.

3. Komunikacja w czasie wykonywania Umowy odbywa się pomiędzy Usługodawcą a Klientem wyłącznie w panelu Klienta. Konto w tym panelu jest zakładane dla Klienta w czasie 24h od zaksięgowania płatności za produkt lub usługę (cyfrową) na koncie Usługodawcy. Szczegółowe informacje odnośnie współpracy przez Panel Klienta, Klient otrzymuje po dokonaniu zamówienia produktu lub usługi.

4. Do Produktów lub Usług płatnych dostępnych na stronie internetowej należą:

Dostęp do nieodpłatnych produktów na stronie internetowej jest możliwy po zaakceptowaniu licencji określającej szczegółowo zasady korzystania z tych nieodpłatnych produktów. Proszę o zapoznanie się z ich treścią i akceptację warunków przed ich pobraniem.

V. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. W celu zamówienia Produktu lub Usługi należy wejść na stronę internetową https://oliwiastrugala.pl , a następnie dokonać wyboru żądanego Produktu lub usługi, podejmując kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronie.

2. Wybór przez Klienta produktów (w tym ich rodzaju oraz liczby) lub usług dokonywany jest poprzez dodanie poszczególnych produktów lub usług do koszyka.

3. Celem złożenia Zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta następujących danych: imienia i nazwiska (w przypadku osoby prawnej albo jednostki nieposiadającej osobowości prawnej – imienia i nazwiska osoby składającej w jego imieniu Zamówienie) oraz adresu e-mail. Klient żądający wystawienia faktury wysyła stosowny mail na adres: kontakt@oliwiastrugala.pl. Aby dokonać zakupu, konieczna jest akceptacja niniejszego „Regulaminu” poprzez zaznaczenie (kliknięcie) właściwego okienka (checkbox) przy komunikacie: „Akceptuję regulamin”, a następnie wysłanie Zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Potwierdzam Zamówienie”.

4. W procesie składania Zamówienia Klient dokonuje dowolnie wyboru co do formy płatności za zamówiony Produkt lub Usługę.

5. W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „Potwierdzam Zamówienie” – Klient ma możliwość modyfikacji podanych uprzednio danych osobowych, danych w zakresie wybranych przez siebie Produktów lub Usług, zarówno co do ich rodzaju i liczby (ilości), jak również co do formy płatności.

6. Klient dokonując kliknięcia w przycisk „Potwierdzam Zamówienie”, ma świadomość, iż zawarcie umowy związane jest z obowiązkiem uiszczenia należnej zapłaty.

7. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych do złożenia Zamówienia, wyświetlone zostanie podsumowanie Zamówienia.

8. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta zawarcia z Właścicielem Sklepu Umowy, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.

9. Po złożeniu Zamówienia, Klient zostaje przekierowany na stronę z podziękowaniem oraz niezbędnymi informacjami odnośnie realizacji zamówienia.

10. Następnie klient otrzyma na podany przy zakupie adres email wiadomość z potwierdzeniem zakupu, numerem zamówienia i innymi szczegółami jego realizacji, w szczególności informacjami o logowaniu do panelu Klienta oraz eksportu treści cyfrowych (materiałów).

11. Umowę traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 10 powyżej. Umowa zostaje zawarta w języku polskim w treści zgodnej z Regulaminem.

12. Klient, przy akceptacji Regulaminu może wyrazić dodatkową zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Właściciela w celach marketingowych. Taka zgoda może też być wyrażona w zamian za uzyskanie bezpłatnego produktu lub świadczenia. Zgodę wyraża się poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka. Klient może w każdej chwili wycofać taką zgodę. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

13. Klient zobowiązany jest nie może udostępniać swojego hasła do Konta osobom trzecim.

14. Właściciel Sklepu może usunąć konto Klienta lub pozbawić go prawa do składania Zamówień, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku istotnego naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, w szczególności w przypadku gdy Klient podczas rejestracji w Sklepie internetowym lub składania Zamówienia podał dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub naruszające prawa osób trzecich, korzysta ze Sklepu internetowego w sposób niezgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z Sieci, korzysta ze Sklepu internetowego w sposób uciążliwy dla innych Klientów oraz dla Właściciela Sklepu, udostępniania dostęp do produktów cyfrowych lub usług osobom trzecim.

VI. WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTÓW, CENY I FORMY PŁATNOŚCI

1. Ceny Produktów lub Usług zamieszczone na stronie internetowej Sklepu są cenami netto jeżeli nie są opisane albo netto lub brutto, tak jak zostały podpisane.

2. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów lub usług prezentowanych na stronie internetowej Sklepu, wycofywania oraz wprowadzania nowych, przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian, o których mowa powyżej.

3. Klient może wybrać następujące formy płatności:

• klasycznym przelewem bankowym – płatne bezpośrednio na konto Właściciela Sklepu, wskazane po wymianie korespondencji mailowej pomiędzy stronami;

• przelewem elektronicznym – płatne bezpośrednio na konto Właściciela Sklepu za pośrednictwem systemu Tpay;

• za pośrednictwem PayPal.

1. Przed dokonaniem płatności Klient powinien zapoznać się z zasadami obowiązującymi u operatora finansowego.

2. Dokonując zapłaty za Produkt lub Usługę Klient może skorzystać z przysługujących mu kuponów rabatowych lub promocyjnych.

3. Właściciel dokłada wszelkich starań, aby możliwie wyczerpująco w sposób opisowy prezentować oferowane Produkty lub Usługi. Sposób wyświetlania u Klienta zależy od używanego systemu operacyjnego i sprzętu.

VII. REKLAMACJE 

1. Właściciel Sklepu podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania strony internetowej, platformy dostępu do Produktów i zobowiązuje się do usuwania na bieżąco wszelkich nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu.

2. Wszelkie reklamacje można zgłaszać drogą elektroniczną do Właściciela Sklepu na adres e-mail: kontakt@oliwiastrugala.pl.

3. Zgłaszając reklamację należy podać imię, nazwisko, adres e-mail, rodzaj zamówienia, opisać powód składanej reklamacji oraz żądanie w związku z reklamacją.

4. Każda reklamacja jest rozpatrywana w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia jej zgłoszenia.

VIII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje w przypadku, gdy wykupiona Usługa zostanie wykonana ze strony Właściciela.

2. Prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi odnośnie umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Właściciela utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy (14 dni) i po poinformowaniu go przez Właściciela o utracie prawa do odstąpienia od umowy.

3. Spełnianie świadczenia oznacza uaktywniony dostęp do treści cyfrowych przez konsumenta (przekazanie dostępu do Panelu Klienta oraz jest uaktywnienie przez Klienta).

4. Z zastrzeżeniem pkt VIII pkt 1-2 niniejszego regulaminu, konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów.

5. W przypadku produktu będącego usługą, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem ceny za Produkt lub Usługę.

6. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone pocztą tradycyjną lub mailową, na adresy wskazane w pkt II pkt 1 niniejszego Regulaminu.

7. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

a) dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: 1. obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części,  polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;

b) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

IX. PRAWA AUTORSKIE

1. Prawa autorskie do treści cyfrowych udostępnionych przez Usługodawcę w ramach Produktów, w eBooków, PDF oraz kursów online i dostępnych do nich materiałów pisamnych jako całości oraz ich poszczególnych elementów należą do Usługodawcy i objęte są pełną ochroną prawną przewidzianą w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, zarówno prawa polskiego, europejskiego, jak i innych systemów prawnych. Ochrona praw autorskich obowiązuje bez względu na zasięg terytorialny oraz czas (trwa bezterminowo).

2. Zawierając umowę, Klient nie nabywa jakichkolwiek praw autorskich ani licencji. Warunki licencji są określone odrębną umową, której zaakceptowanie jest niezbędne do korzystania z utworów Usługobiorcy.

3. Rozpowszechnianie treści któregokolwiek z Produktów, w szczególności tutoriali, e-booków, sampli, bitów udostępnionych przez Usługodawcę w całości lub jakiejkolwiek jego części stanowi naruszenie praw autorskich i polega odpowiedzialności prawnej, tak cywilnej, jak i karnej.

4. Powzięcie wiedzy o naruszeniu praw autorskich w jakikolwiek sposób i w jakimkolwiek zakresie stanowi podstawę do rozwiązania Umowy przez Usługodawcę w trybie natychmiastowym, co oznacza automatyczne anulowanie dostępu do Panelu Klienta. Wobec osoby naruszającej prawa autorskie zostaną wyciągnięte konsekwencje prawne.

X. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/ ); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 – 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).

4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest Akademia internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (Akademia ODR). Akademia ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu.

XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Właściciel Sklepu jako administrator danych osobowych zobowiązuje się podjąć wszelkie konieczne środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich danych i treści przekazywanych przez Klienta w związku z korzystaniem przez niego ze Sklepu Internetowego.

2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.

3. Dane osobowe Klientów przetwarzane są zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) [zwanej dalej: „Ustawą”].

4. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów zawiera Polityka Prywatności.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego oraz europejskiego.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 lipca 2019 roku.

POUCZENIE O PRAWIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Pouczam, że masz prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy (otrzymania maila z dostępem do Panelu Klienta).

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, musisz poinformować mnie jako Właściciela Sklepu o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą na adres: Oliwia Strugała, ul. Zakładowa 7CA, 50-231 Wrocław lub pocztą elektroniczną na adres kontakt@oliwiastrugala.pl). W przypadku przesłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną na wskazany adres, otrzymasz niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy drogą mailową.

Możesz skorzystać z WZORU FORMULARZA odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, abyś wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Tobie prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracam Tobie wszystkie otrzymane od Ciebie płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostałem poinformowany o Twojej decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonam przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Ciebie użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziłeś się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie ponosisz żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 38 pkt 13 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym (np. dostęp przez Panel Klienta, przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej, DropBox itp.), jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. (*treść cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej). Należy pamiętać, że zalogowanie się do Panelu Klienta i rozpoczęcie korzystania z udostępnionej usługi cyfrowej oznacza, że spełnianie świadczenia rozpoczęło się w rozumieniu powyższego przepisu prawa.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:

Oliwia Strugała Szkolenia Sp. z o.o.

Ul. Zakładowa 7CA

50-231 Wrocław
Adres email: kontakt@oliwiastrugala.pl

Ja……………………………….niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie usług w ramach strony https://oliwiastrugala.pl (*wskazać usługę: ……………………………….… ) z zachowaniem 14 dniowego terminu zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 134, 730).

Data zawarcia umowy to ………………………………….……..

Imię i nazwisko konsumenta: ……………………………………

Login /adres email: …………………………………………;……

Data i czytelny podpis konsumenta: …………………………;..

 

Korzystania z zabiegów makijażu permanentnego dla Klientek

Zapisanie się na zabieg oznacza akceptację regulaminu.

 

 1. Jeżeli jesteś zainteresowana wykonaniem makijażu permanentnego w moim gabinecie, skontaktuj się proszę ze mną przez wysłanie wiadomości sms lub przez wiadomości na moim fanpage na Facebooku. Wizytę możesz również samodzielnie umówić online przez platformę Booksy. Możesz oczywiście zadzwonić, jednak jest to najdłuższa forma kontaktu ze mną. Podczas zabiegów nie odbieram telefonu, dlatego aby mieć pewność, że oddzwonię, wyślij mi proszę wiadomość z prośbą o kontakt telefoniczny.
 2. Przed umówieniem wizyty zapoznaj się proszę z przeciwskazaniami do przeprowadzenia zabiegu pigmentacji. Znajdziesz je na mojej stronie internetowej. Jeżeli masz wątpliwości, czy któreś z wymienionych przeciwwskazań jest bezwzględne, napisz do mnie. Bardzo chętnie odpowiem na Twoje pytania i rozwieję ewentualne wątpliwości.
 3. Jeżeli miałaś już kiedyś wykonywany makijaż permanentny w innym salonie, bezwzględnie poinformuj mnie o tym przed umówieniem się na wizytę. Niektóre stare lub nieudane makijaże permanentne (które bardzo często okazują się tatuażami), kwalifikują się jedynie do usunięcia. Wyobraź sobie, że farbą akwarelową chciałabyś zamalować kilka warstw farby plakatowej, może minimalnie zmienisz kolor pierwszej warstwy, ale dominować będzie nadal ten mocniejszy, stary kolor.
 4. Metodę pigmentacji zawsze wybieramy wspólnie zgodnie z Twoimi preferencjami, urodą i stanem skóry. Pamiętaj, że nie każda metoda nadaje się do wykonania na każdym typie skóry i nie każda będzie dobrze wyglądać w przypadku braku bądź też „artystycznie” wydepilowanego kształtu brwi. Nie jesteś z tym sama, wspólnie wybierzemy metodę dla Ciebie najlepszą.
 5. Na fanpage na Facebooku prawie codziennie (czasami kilka razy dziennie) wrzucam zdjęcia prac zarówno bezpośrednio po pigmentacji, jak i efekty wygojone po jednym zabiegu oraz Klientek przychodzących na odświeżenie makijażu po upływie dłuższego czasu. Zapoznaj się proszę z estetyką wykonywanych przeze mnie pigmentacji. Jeżeli nie będziemy się w stanie porozumieć co do kształtu, koloru czy metody pigmentacji, mogę odmówić wykonania zabiegu. Pamiętaj też, że makijaż permanentny to nie tatuaż, brwi mogą być intensywne, jeżeli skóra nam na to pozwoli, ale po czarne brwi zapraszam do innego miejsca, ja takich nie wykonam.
 6. Zabieg dopigmentowania to koszt 100 zł. Dopigmentowanie wykonujemy optymalnie w okresie 6-8 tygodni po przeprowadzonym zabiegu pigmentacji. W szczególnych przypadkach np. dla Klientek przyjeżdżających do mnie zza granicy, termin ten może być dłuższy (ustalamy go wówczas indywidualnie podczas spotkania).
 7. Niektóre trudniejsze skóry, te po przejściach (usuwanie starego lub nieudanego makijażu permanentnego) lub w przypadku chęci posiadania bardzo intensywnych brwi, mogą wymagać więcej jak jednego dopigmentowania. Koszt każdego dopigmentowania wynosi 100 zł. Dodatkowe dopigmentowanie może się odbyć maksymalnie do 3 miesięcy oddatyostatniegozabiegu,późniejzabiegtraktowanyjestjakoodświeżenie. Do tego czasu maksymalnie można zgłaszać ewentualne uwagi odnośnie przeprowadzonego zabiegu.
 8. Odświeżenie makijażu permanentnego dla moich Klientek to koszt 50% aktualnej ceny danej metody do 1,5 roku od daty wykonania pierwszego zabiegu. Standardowo na odświeżenie koloru wystarcza jeden zabieg, jeżeli będzie potrzebny kolejny, dopigmentowanie kosztuje 100 zł.
 9. Kolejne odświeżenia makijażu permanentnego liczone są od daty ostatniego zabiegu odświeżenia. Zostając moją stałą Klientką i trzymając się ustalonych terminów, płacisz za kolejne wizyty odświeżenia 50% aktualnej ceny danej metody plus ewentualnie 100 zł, jeżeli potrzebujesz dodatkowego dopigmentowania. Już zawsze.
 10. W celu potwierdzenia rezerwacji umówionego terminu proszę o wpłatę zadatku rezerwacyjnego w kwocie 200 zł tytułem „Imię i nazwisko” na rachunek bankowy Olive Oliwia Strugała 78 1140 2004 0000 3802 7706 6845 w terminie maksymalnie 3 dni od momentu ustalenia terminu wizyty.
 11. Zmiana terminu wizyty bez utraty wpłaconego zadatku możliwa jest najpóźniej 3 dni przed zaplanowanym terminem zabiegu. Bardzo wdzięczna byłabym za jak najszybsze informowanie mnie o zaistniałych sytuacjach, uniemożliwiających Ci dotarcie do gabinetu. Pomijam sytuacje losowe.
 12. Klientki, które zmienią termin dopigmentowania krócej niż 3 dni przed zaplanowanym terminem zabiegu, na kolejne terminy będą umawiane po dokonaniu przelewem z góry płatności za usługę.
 13. Klientki, które nie stawią się na umówioną wizytę bez jej wcześniejszego odwołania, nie będą więcej przyjmowane, chyba że dokonają przelewem z góry płatności za całą usługę.
 14. Ból każdy odczuwa indywidualnie, mnie osobiście bardziej boli wyrywanie przez kogoś brwi pęsetą. Posiadam profesjonalne środki zmniejszające odczucia podczas pigmentacji. Nie polecam jednak umawiania się na zabieg chwilę przed lub podczas okresu, możesz być wtedy bardziej wrażliwa na wszystkie bodźce.
 15. Zabieg trwa zazwyczaj około 2 godzin (odświeżenie około 1,5h, dopigmentowanie od 10 minut do maksymalnie 1h, konsultacja do 30 minut). Zarezerwuj sobie proszę ten czas, aby na spokojnie być obecna głową w gabinecie i skupić się na wszystkich naszych ustaleniach. Zanim przejdę do pigmentacji wszystko sobie na spokojnie omawiamy, ustalamy, rysujemy kształt, dobieramy kolor i dopasowujemy najlepszą dla Ciebie metodę.
 16. Po zabiegu spokojnie możesz „wyjść do ludzi”. Nie retuszuję zdjęć, tak jak widzisz inne Klientki na zdjęciach zrobionych bezpośrednio po zabiegu, dokładnie tak wyglądają one w rzeczywistości opuszczając mój gabinet. Spokojnie możesz więc się umówić na wizytę w ciągu dnia czy też przed pracą. Pamiętaj, że rano każdy jest zawsze bardziej wypoczęty, więc może warto na tak poważny zabieg przerywający ciągłość naskórka, zaplanować sobie na spokojnie czas.
 17. Po zabiegu dostaniesz ode mnie wydrukowane zalecenia pozabiegowe do wzięcia do domu. Tylko ścisłe stosowanie się do wytycznych pozwoli na uzyskanie oczekiwanego efektu makijażu permanentnego. Nie bój się momentu, kiedy strupki odpadną i pod spodem będzie mało koloru, cierpliwie poczekaj aż zaimplementowany podczas zabiegu barwnik osadzi się wskórze.
 18. Trwałość makijażu permanentnego to sprawa bardzo indywidualna. To, ile utrzymuje się barwnik zależy od typu, rodzaju i właściwości biochemicznych skóry, użytego pigmentu oraz zastosowanej techniki. Pigment podlega naturalnemu procesowi wyłuszczania się ze skóry, dzięki czemu po określonym czasie mamy możliwość modyfikacji kształtu i barwy. Pamiętaj, że to nie tatuaż. U niektórych osób odświeżenie będzie zalecane po  6 miesiącach od daty pierwszego zabiegu, u innych bliżej 1,5 roku.
 19. Nie przeszkadzają mi osoby trzecie obecne podczas zabiegu, o ile cały czas nie patrzą mi na ręce. Jeżeli czujesz taką potrzebę albo ktoś towarzyszy Ci w podróży spoza Wrocławia, śmiało możecie przyjść na zabieg razem. Mam wygodną poczekalnię, zimne napoje
  i pyszną kawę (kawę tylko dla osoby towarzyszącej, ponieważ wypita bezpośrednio przed zabiegiem niepotrzebnie rozrzedziłaby nam krew, co znacznie utrudniłoby pigmentację).
 20. Bardzo proszę o niepalenie papierosów bezpośrednio przed wizytą w gabinecie. Jestem osobą niepalącą, bardzo wyczuloną na dym papierosowy.